فعالیت های اصلی نظام تضمین کیفیت موارد زیر را شامل می شود:

 

1) برنامه ریزی برای تضمین کیفیت
2) نظارت بر تولید محصولات
3) نظارت بر فرآیندها
4) اندازه گیری و تجزیه و تحلیل نتایج


اولین گام برای ضمانت کیفیت پروژه، تهیه فهرستی از فعالیت های بزرگ و کوچک است. پس از فازبندی پروژه ها نوبت اجرای آنهاست. ممکن است به دلیل شرایط موجود و برای اطمینان از کیفیت محصولات، تغیـیراتی در فـعالیت های پروژه به وجود آید. در ذیل شرح فعالیت های حوزه ضمانت کیفیت به اختصار ذکر شده است:


برنامه ریزی برای تضمین کیفیت:

برنامه ریزی بلافاصله پس از انعقاد قرارداد آغاز می شود و تا زمان تحویل پروژه ادامه می یابد. در این فرآیند ابتدا آنچه که برای نظام تضمین کیفیت لازم است، سپس گروه ها و وظایف و ارتباط میان آنها تعیین می شود. در مرحله سوم منابع مورد نیاز برای فعالیت ها تامین شده و در گام بعد برنامه ریزی صورت می گیرد و در نهایت برنامه ضمانت کیفیت به صورت مکتوب در آمده و مورد بازبینی قرار می گیرد.

نظارت بر تولید محصول:


نظارت بر تولید محصولات بر اساس برنامه طراحی شده، امری ضروری است که توسط سه گروه صورت می گیرد: 1) گروه کنترل کیفیت 2) گروه تضمین کننده کیفیت 3) گروه نظارت

تیم تضمین کننده کیفیت، بر مبنای گزارش ارائه شده توسط تیم کنترل کیفیت، گزارش نظارت را آماده می کند. در بالاترین سطح، تیم نظارت، کیفیت محصولات را بر اساس گزارش تهیه شده توسط تیم تضمین کننده ی کیفیت ارزیابی می کند.

نظارت بر فرآیندها:


در این مرحله برای کسب اطمینان از کیفـیت بالای محصول تولید شده و رعایت تمام مراحل تولید، اسـناد پروژه بـررسی می شود. شایان ذکر است فرآیندهایی که می بایست تحت نظارت قرار گیرند، در برنامه تضمین کیفیت مشخص شده اند. برای دست یابی به این هدف، اسناد مدیریت پروژه از جمله مدیریت تولید محصول، مدیریت فرآیند و فرآیندهای مدیریت پیکره بندی، برای نظارت و بررسی مورد استفاده قرار می گیرند.

اندازه گیری و تجزیه و تحلیل نتایج:


در این مرحله با استفاده از ارزیابی نتایج و بازبینی محصولات و فرآیندها، ضمانت کیفیت محصول بررسـی می شود تا از بروز ناهماهنگی با نتایج مورد نظر جلوگیری شود. میزان پیشرفت برنامه ضمانت کیفیت، مشخص شده و تجزیه و تحلیل می شود. عواملی که سبب بروز تاخیر در این مراحل می گردند، شناسایی شده و گزارش می شوند.