آموزش:

آموزش نکات سلامتی و ایمنی سبب افزایش آگاهی کارمندان و پیمانکاران فرعی شده که این امر موجب جلوگیری از بروز تصادفات و وارد شدن صدمات به کارکنان می شود و فضای کاری سالم مطابق با استانداردهای بالای بهداشتی را فراهم می آورد.

سلامت و درمان:

سیاست سلامتی، ایمنی و محیط زیست، تمامی پرسنل شاغل در پروژه را تحت پوشش خدمات درمانی قرار می دهد و شرایط لازم برای اعزام نیروی امداد به محل حادثه و انتقال مجروحین به مراکز درمانی را فراهم می کند.

- استفاده از امکانات جدید باعث بالارفتن اثربخشی اقدامات ایمنی می شود.

ما در طراحی، ساخت و نگهداری تجهیزات و زیرساخت ها نهایت دقت را برای برقراری ایمنی به کار می گیریم.

حفظ و بازیافت:

حفظ محیط زیست در زمان اجرای کار بر اساس الزامات و دستورالعمل ها.

 

پر خطر:

کاهش تولید زباله ها و ضایعات خطرناک و مدیریت دفع تمام ضایعات بر اساس روش های متناسب با حفظ محیط زیست، یکی دیگر از روش هایی است که ما را در دست یابی به سیاست سلامت، ایمنی و محیط زیست یاری می کند.

همچنین جلوگیری از آزادشدن و نشت ضایعات خطرناک و اقدام به موقع برای مهار بحران در زمان بروز حوادث غیر مترقبه، به ما در رسیدن به این هدف کمک می کند.

رعایت نکات مربوط به سلامتی و ایمنی:

پای بندی به اصول سلامت و ایمنی بر اساس مقررات جمهوری اسلامی ایران و مقررات بین المللی.